MyStudyRoom | Standard Salgsbetingelser for Forbrukerkjøp av tjenester fra Studyroom

Standard Salgsbetingelser for Forbrukerkjøp av tjenester fra Studyroom

Innleding

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over Internett. Forbrukerkjøp av tjenester over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e–handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene utfylles av relevante lovbestemmelser i ovennevnte lover og har forrang, med mindre motstriden gjelder ufravikelig regelverk. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Studyroom AS, Havnehagan 12 A, 0875 OSLO, e-post contact@mystudyroom.com, tlf: 99 55 05 05, org nr: 915 470 599, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen/kjøpet av Tjenestene, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for Tjenestene er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

For Studyroom sine tjenester kan kundene velge å betale med kredittkort, debetkort eller via Vipps. Tjenesten blir belastet umiddelbart.

6. Angrerett

Tjenesten er unntatt angrerettloven. Se spesielt §22 om leveringer av digitalt innhold som tas i bruk umiddelbart.

7. Forsinkelse og manglende levering – Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Studyroom AS ikke leverer tjenesten i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve refusjon fra Studyroom AS. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde levering av Tjenestene og kreve oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det vil medføre urimelig kostnad eller ulempe for Selger sett opp mot Kjøpers interesse i at Selger utfører Tjenestene. Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Kjøper kan heve avtalen dersom Tjenestene ikke blir levert på avtalt leveringstidspunkt og forsinkelsen er av vesentlig betydning for Kjøper. Dersom Kjøper har krevd oppfyllelse av Tjenestene, kan Kjøper ikke heve avtalen dersom Tjenestene blir utført innen rimelig tid eller innen den frist Kjøper har satt.

8. Mangel ved Tjenestene – Kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved Tjenestene, må Kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Dersom tjenesten har en vesentlig mangel og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting, kreve prisavslag eller kreve avtalen hevet. Reklamasjon til Studyroom AS bør skje skriftlig.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til Selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.